EDULARGE BİLİŞİM AKADEMİ
KURUMSAL EĞİTİM-DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR;
İş bu sözleşmede danışmanlık hizmeti alacak olan firma / kişi kısaca “MÜŞTERİ” , danışmanlık / eğitim hizmeti verecek firma ve yetkilileri “ EDULARGE” olarak anılacaktır. Aşağıda hizmet alan ve hizmet veren firma / kişi bilgileri ve adresleri yer alacaktır ve taraflar bu bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt etmişlerdir.

TARAFLARIN ADRES VE BİLGİLERİ;

Hizmet Alan (MÜŞTERİ) Adres:
Hizmet Alan Firma / Kişi Unvan / İsmi:
Hizmet Alan Firma Vergi / TC Kimlik No:
Hizmet Alan (MÜŞTERİ) Telefon:
İMZA / KAŞE

Hizmet Veren (EDULARGE) Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. Gültaş Apt. Kat:1/3 Akdeniz / Mersin
Hizmet Veren Firma / Kişi Unvan / İsmi: Edularge Bilişim Akademi Tic. Şti. / Zeki Aykut Aytaş
Hizmet Veren Firma Vergi / TC Kimlik No:
İMZA / KAŞE

SÖZLEŞME TARİHİ:

SÖZLEŞME KONUSU VE HÜKÜMLERİ
1. EDULARGE, MÜŞTERİ’ ye iş bu sözleşmede ……………………………………… ………………………………………….. danışmanlık hizmeti vermeyi; MÜŞTERİ’ de hizmete düzenli olarak devam etmeyi ve sözleşme bedelini EDULARGE a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
2. Eğitim ve danışmanlık hizmet süresi ve günleri aşağıda net ve kesin olarak taraflarca belirlenmiştir.
Hizmet Süresi: ………………………………………………………………………….
Hizmet İçin Belirlenen Günler: …………………………………………………………
3. EDULARGE, gerekli koşulları sağlamış (katılım belgesi için devam oranı %90, başarı belgesi için mezuniyet notunun 80 ve üstü olması) MÜŞTERİYE katılım ve/veya başarı belgesi vermeyi kabul eder.
4. MÜŞTERİ, EDULARGE tarafından sözleşmesinde ücreti ayrıca belirlenmiş yayın kitap, cd, program, yazılım ve ek hizmetlerin bedelini belirlenen tarihte ödemeyi taahhüt ve beyan eder.
*MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek hizmetler aşağıda belirtilmiştir ve hizmet bedeli sözleşme sonunda diğer ücretlere eklenecektir. (ek hizmet veya sertifika yoksa çizgi çekilerek boş bırakınız) Sertifikalar için sınav sonuçları ve değerlendirme süresi sonunda sertifika verilir. Sertfikalar bu sebeplerden dolayı gecikebilir. Sertifikalı eğitim ücretleri peşin alınacaktır.
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
5. MÜŞTERİ, sözleşme ile belirlenen miktardaki ücreti, eğitime devam etmese dahi sözleşmede yazılı ödeme planı çerçevesinde ve tamamıyla ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ eğitim ücretini, gerekli araştırmaları, karşılaştırmaları yaptıktan sonra kabul etmiş olduğunu, sonradan herhangi bir gerekçe ileri sürerek bu bedeli tartışma konusu yapmayacağını, taksitlerinin ödenmemesi halinde EDULARGE’ in sözleşme bedeli tahsil edilinceye kadar eğitimi askıya alabileceğini ve dilerse sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini, gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
6. MÜŞTERİ taksitlerinin birbirini izleyen en az iki senedini vadesi geldiği halde ödemez ise temerrüde düşer ve diğer vadesi gelmemiş senetler de muacceliyet kesbeder ve yasal işlem başlatılır. EDULARGE, tüm sözleşme bedeli tahsil edilinceye kadar eğitim hizmetini durdurma hakkına sahiptir.
7. MÜŞTERİ, eğitim ve danışmanlık hizmetine başlamadan önce hizmeti almaktan vazgeçerse hizmet bedelinin %30’ i dışındaki kısmına isabet eden senet ve/veya ücretleri vazgeçme süresinden itibaren 60 gün içerisinde kendisine iade edilerek sözleşme feshedilecektir. Ayrıca ücret geri iadesinden doğacak (banka faiz, komisyon v.s. masraflar MÜŞTERİYE ait olacaktır. EDULARGE kursiyere ayırmış olduğu kontenjan ve zaman dolayısıyla diğer hizmet sırası bekleyen MÜŞTERİLERİN eğitime geç başlamasından kaynaklanan zararını sözleşmeyi fesheden MÜŞTERİYE rucü etme hakkına sahiptir.
8. EDULARGE, eğitim içeriğini teknolojinin gerekliliklerine ve bilişim sektöründeki ihtiyaçlara göre güncelleme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, böyle bir güncelleme yapılması nedeniyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
9. MÜŞTERİ’ nin eğitime devamı esastır. Belirlenen gün ve tarihte hizmet MÜŞTERİ’ den kaynaklı verilemez ise MÜŞTERİ ilgili sürenin / haftanın hizmet bedellerinden sorumludur ve süresinde ödeme yapacağını beyan ve taahhüt etmiştir. Devam edilmeyen sürelerin telafisi sözleşme hizmet süresi sonunda tüm hizmet bedelleri ödendikten sonra ek ders olarak EDULARGE’ ın belirlediği yer ve zamanda eksik konular tamamlanacaktır. Ek hizmet süresi içinde devam esastır.
10. Bireysel eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde EDULARGE, sınıfın yeterli sayıya ulaşmasını (….. kişi) temin amacıyla kurs başşlama tarihini, sözleşmede belirtilen tarihten 90 gün sonrasına kadar erteleyebilir. Hizmetin ne zaman başlatılacağı MÜŞTERİ ile birlikte belirlenmiş olup, erken kayıt indiriminden yararlanan MÜŞTERİLER sözleşme tarihinden sonraki 90 gün içinde hizmetin başlatılmadığından bahisle iptal talebinde bulunamaz. 90 günlük süre sözleşmede belirtilen hizmet başlama tarihinden itibaren hesap edilir. Bu madde özellikle MÜŞTERİ ile birlikte müzakere edilmiştir.
11. MÜŞTERİ, yangın, deprem, su baskını, doğal afet, ülkede ekonomik kriz ve karışıklık olması, eğitmenin sağlık sorunlarının çıkması veya ayrılması v.b. mücbir sebeplerin oluşması durumunda, eğitim / hizmet programını daha kaliteli bir şekilde verebilmesi için EDULARGE’ ın 3 aya kadar hizmete ara verebileceğini kabul eder.
12. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile EDULARGE’ ın hizmetle ilgili iç yönetmeliklerine uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu iç yönetmelikler ayrıca MÜŞTERİ’ ye sözleşme yapılırken teslim edilecektir.
13. MÜŞTERİ, kendisine yapılacak bildirimler için bir gsm numarası, e-posta adresi vermek zorunda olup, verdiği telefon numaralarına sms gönderilmesine rıza ve muvafakat ettiğini, bu telefon numaralarına sms ile ve/veya e-posta adresine gönderilecek e-posta ile yapılan bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

EĞİTİM BİLGİLERİ:
a) Satın Alınan Eğitimler :
b) Toplam Ders Saati : ……….. Saat
c) Eğitime Başlama Tarihi : …-….-2016

ÖDEME TUTARI
a) KDV Hariç Fiyat: ……….-TL
b) KDV Dahil Fiyat: ……….-TL

ÖDEME PLANI
Peşin ödeme (Eğitmen tahsisi ve ilgili saatlerde başka grup alınmaması için peşin ödeme)
Peşin / Nakit yapılacak ödeme indirim oranı %10 dur. Vadeli ödeme iki eşit şekilde, senetli ve en fazla 30 gün vadeli olup, kayıt sırasında ilk taksit ödenmiş olacaktır.

Taksit 1: ……..-TL / Tarih: ……………….
Taksit 2: ……..-TL / Tarih: ……………….

Toplam Ödeme Tutarı: ………………… (KDV Dahil)
Toplam Ödenecek Tutar (ek hizmet bedeli varsa şartları bu sözleşmenin devamı olarak şekilde düzenlenecektir):
………………………………
* 1 ders saati 45 dakikalık eğitim süresinden ve 15 dakikalık dinlenme süresinden ibarettir.
**4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tüketici konumunda olan FİRMA;
borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici bu şekilde toplu ödeme yaptığı takdirde hizmet sağlayıcısı gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Bu hüküm nakit ödemeler için geçerlidir.
***4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükmü uyarınca; Vadesinde ödenmeyen senetlere ödeme gününden itibaren, sözleşmedeki vade farkının %30 fazlasını geçmemek üzere aylık gecikme (temerrüt) faizi işletilecektir. Bu oran aylık %2.73 dir.

Okudum ve Onayladım Okudum ve Onayladım
MÜŞTERİ İmza/KAŞE EDULARGE İmza/KAŞE